Wynagrodzenie

Wynagrodzenie jest ustalane z Klientem po wstępnym zapoznaniu się ze sprawą, oraz zgodnie z zasadami etyki adwokatów i radców prawnych.

Wysokość wynagrodzenia zależy od charakteru sprawy. W praktyce, czynniki mające wpływ na wysokość wynagrodzenia to stopień skomplikowania sprawy, zakres czynności niezbędnych do jej prowadzenia, czas konieczny do wykonania usług, oraz koszty ponoszone przez Kancelarię w związku z prowadzeniem sprawy.

Wynagrodzenie ryczałtowe

W przypadku, gdy przed podjęciem pracy możliwa jest ocena zakresu i nakładu pracy koniecznego do wykonania usług, wynagrodzenie może mieć charakter wynagrodzenia ryczałtowego. W takim przypadku strony ustalają stałe wynagrodzenie należne za wykonanie usług przez Kancelarię.

Wynagrodzenie w oparciu o czas spędzony na wykonaniu usług

W przypadku, gdy nie jest możliwe wcześniejszej ustalenie zakresu świadczonych usług lub czasu koniecznego do ich wykonania, zastosowanie znajdzie wynagrodzenie za czas faktycznie spędzony na świadczeniu usług.

Dodatkowe wynagrodzenie za „sukces”

Dodatkowe wynagrodzenie za „sukces” może zostać uzgodnione w przypadku ustalenia podstawowego wynagrodzenia jako wynagrodzenia ryczałtowego lub wynagrodzenia w oparciu o czas faktycznie spędzony na świadczeniu usług. Takie wynagrodzenie dodatkowe może zostać uzgodnione, na przykład, jako część procentowa zysku lub oszczędności uzyskanych przez Klienta.

Stała obsługa prawna

W przypadku powtarzającego się korzystania z usług Kancelarii może zostać zawarta umowa o stałą obsługę prawną. W takim przypadku uzgadniane jest, w umowie o stałej współpracy, wynagrodzenie ryczałtowe, płatne za każdy miesiąc świadczenia stałej obsługi prawnej.

Pierwsza wizyta w naszej Kancelarii

Podczas pierwszej wizyty w naszej Kancelarii zapoznamy się ze szczegółami Państwa sprawy, aby móc zaproponować właściwe rozwiązanie. Pierwsze spotkanie, trwające około godziny, jest bezpłatne.

Zaliczki

Co do zasady, w przypadku rozpoczynania współpracy będziemy oczekiwali uiszczenia zaliczki na poczet naszych prac uzgodnionych w umowie o świadczenie usług prawnych.

 

Niezależnie od ustalonego sposobu wynagradzania naszej Kancelarii, przed rozpoczęciem świadczenia usług będziemy oczekiwali od Państwa zawarcia z nami umowy o świadczenie usług prawnych określającej wybrane zasady wynagradzania.